Logo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Accés restringit
Idioma del web:
Català Español English
Grau en infermeria > Competències
Competències que s'adquireixen en el Grau d'Infermeria
Competències generals dels graduats per la UAB
CG
1 Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
CG2 Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
CG3 Respectar la diversitat i pluralitat d'idees, persones i situacions.
CG4 Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat Professional.

Competències de la Titulació
Documentació
de consulta:
Directiva 2005/36/CE, relativa al reconeixement de qualificacions professionals, que incorpora les Directives 77/452/CEE i 77/453/CEE, relatives a la professió infermera responsable de cures generals.
Llei 44/2003, de 21 de novembre, de ordenación de las profesiones sanitarias
http://www.aneca.es/var/media/150360/libroblanco_jun05_enfermeria.pdf

Competències específiques
CE1 Prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen a les normes legals i deontològiques aplicables.
CE2 Planificar i prestar cures infermeres adreçats a les persones o grups, orientades als resultats en salut avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencials, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o cuida un problema de salut.
CE3 Aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.
CE4 Demostrar que comprèn el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
CE5 Dissenyar sistemes de cures adreçats a les persones, família o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes.
CE6 Basar les intervencions infermeres en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
CE7 Demostrar que comprèn, sense prejudicis, a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
CE8 Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord
amb la forma en què viuen el seu procés de salut - malaltia.
CE9 Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, donant suport al manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
CE10 Protegir la salut i el benestar de les persones o grups atesos, garantint la seva seguretat.
CE11 Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i
companys i fomentar l'educació per a la salut.
CE12 Demostrar que coneix el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.
CE13 Demostrar que coneix els principis del finançament sanitari i sociosanitari i utilitzar adequadament els recursos disponibles.
CE14 Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científic --
tècnics i els de qualitat.
CE15 Treballar amb l'equip de professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de manera uni o multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.
CE16 Demostrar que coneix els sistemes d'informació sanitària.
CE17 Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut,
que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la
continuïtat assistencial.
CE18 Demostrar que coneix les estratègies per adoptar mesures de confortabilitat i atenció de símptomes, dirigides al pacient i família, en l'aplicació de cures pal·liatives que contribueixin a alleujar la situació de malalts avançats i terminals.
CE19 Plantejar solucions als problemes de salut / malaltia de les persones, famílies i / o de la comunitat aplicant la relació terapèutica seguint el mètode científic del procés infermer.
CE20 Utilitzar la metodologia científica en les seves intervencions.

Competències Transversals
CT1 Analitzar i sintetitzar fenòmens complexes.
CT2 Buscar, avaluar, organitzar i mantenir sistemes d'informació.
CT3 Identificar, analitzar i prendre l'opció resolutiva més adequada per donar resposta als problemes de l'àmbit professional, de forma eficient i eficaç.
CT4 Expressar-se de forma fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant de forma oral com per escrit.
CT5 Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per desenvolupar una actitud crítica i reflexiva.
CT6 Col • laborar i integrar-se en grups i equips de treball.
CT7 Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes.
CT8 Reconèixer i afrontar els canvis amb facilitat.
CT9 Respectar l'entorn mediambiental i fomentar el desenvolupament sostenible.
Informació d'interès
Directora de l'Escola:

Mercedes Abades
MAbades@santpau.cat

Coordinadora titulació:


Beatriz Campillo
BCampillo@santpau.cat

Coordinadora 1r. Curs:

Maria Serret
MSerret@santpau.cat

Coordinadora 2n. Curs:

Elvira Hernández
EHernandezMa@santpau.cat 

Coordinadora 3r. Curs:

Maria Teresa Ricart
MRicart@santpau.cat  

Coordinadora 4rt. Curs:

Eva Román
ERoman@santpau.cat

Coordinadora de mobilitat i intercanvis:

Montserrat Guillaumet
MGuillaumet@santpau.cat

Coordinadora Recerca:

Eva Román
ERoman@santpau.cat 

Coordinadora de Qualitat:


Rosalia Santesmases
RSantesmases@santpau.cat 


Coordinadores Màsters

Atenció d'infermeria a persones
amb problemes cardíacs:


Maria Teresa Ricart
MRicart@santpau.cat

Infermeria gerontològica i
geriàtrica:


Elvira Hernández
EHernandezMa@santpau.cat

Infermeria intensiva:

Antonio Torres
ATorresQ@santpau.cat
  

Infermeria oncològica:

Adelaida Ramos
ARamosF@santpau.cat

Infermeria psiquiàtrica i
salut mental:


Montserrat Sirvent
MSirvent@santpau.cat

Infermeria perioperatòria:

Beatriz Campillo
BCampillo@santpau.cat

Conductes addictives:
Prevenció i Intervenció Infermera 


Montserrat Sirvent
MSirvent@santpau.cat 

Atenció d'infermeria al nen i a l'adolescent

Maria Serret
MSerret@santpau.cat
 

Avís legal