Logo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Accés restringit
Idioma del web:
Català Español English
Organització i organs de govern
Òrgans de govern
El govern i administració del Centre, correspon al seu propi Patronat i al Director, assistit pels òrgans de govern que estableix el reglament del Centre.

Patronat

Exercirà les funcions que li corresponen, segons el Decret 298/1986 de regulació de l’adscripció de centres i les que els estatuts de la UAB atribueixen al Consell Mixt per a la supervisió de l’activitat docent i dels aspectes econòmics dels centres adscrits.

És designat pel titular en la forma que determina el reglament del centre i està format per un total de vuit membres.

Director

El/la director/a de l’Escola, serà nomenat/da pel Rector de la UAB, a proposta de l’entitat titular del centre, segons l’article 7 del RD 298/1986 de 25 de desembre, DOG 754, que regula l’adscripció de centres universitaris.

Correspon al director la gestió ordinària en el govern i l’administració del centre en la forma prevista en el reglament.

Junta d'Escola

És l'òrgan representatiu i de participació del col·lectiu de l'Escola.

L'objectiu bàsic de la Junta d'Escola es vetllar per una adequada organització i qualitat de la docència.

Es reunirà com a mínim tres cops a l'any i sempre que sigui convocada pel seu President, o bé per un terç dels seus membres.

Estarà formada per:
 • El Director que la presideix
 • El Coordinador de Titulació
 • El Coordinador de Recerca i Qualitat
 • Tots els Caps d'Àrea Docent
 • Els professors amb dedicació a temps complet
 • Els representants dels professors amb dedicació a temps parcial
 • Els representants dels estudiants
 • Una representació del Personal d’Administració i Serveis

Òrgans de coordinació i responsabilitat docent
Cap d’Àrea Docent

Cada Àrea Docent, com unitat organitzativa formal, està representada per un/a cap d’àrea, que és professor de la matèria troncal i que a la vegada es membre de l’equip de direcció de l’Escola.

Coordinador/a de Titulació

Coordina les activitats docents del Grau en Infermeria, pel que fa a la programació i funcionament transversal de la titulació. Ha de vetllar per la correcta organització de la titulació tant en els aspectes relacionats amb els professors como en els estudiants.

Coordinador/a de Recerca i Qualitat

Coordina el desenvolupament de les línies de recerca aprovades per la Junta d’Escola, fomenta la investigació d’acord amb les línies definides i la relació amb els organismes nacionals i internacionals i el Server de Biblioteca.

Coordina el desenvolupament dels processos de qualitat dels estudis i promou la millora de la mateixa a nivell transversal.

Coordinador/a de Mobilitat i Intercanvis


Coordina els intercanvis dels estudiants i professors estrangers.

Coordina també amb els responsables corresponents de l’escola, el període durant el qual tindrà lloc l’intercanviï i el règim d’adaptació d’aquest període al calendari acadèmic establert per al curs acadèmic.

Es coordina, amb l’equip docent per realitzar altres tasques relacionades amb la mobilitat, com la acollida i planificació de les activitats dels professors visitants.

Comissions
Comissió de direcció

Està integrada per la directora del centre, que la presideix, i totes les caps d’àrea docent amb dedicació a temps complet a l'EUI.

Comissió d’estudis i pel disseny del títol de Grau

Està integrada per la coordinadora de titulació i per totes les caps d’àrea docents amb dedicació a temps complet a l'EUI.

Comissió de postgrau

Està integrada per la directora del centre i la coordinadora de cada estudi de màster de l’EUI.

Comissió de recerca i qualitat

Està integrada per la coordinadora de recerca i qualitat i per totes les caps d'àrea docent amb dedicació a temps complet a l’EUI.

Comissió de mobilitat i intercanvis

Està integrada per la coordinadora d’intercanvis i per totes les caps d'àrea docents amb dedicació a temps complet a l'EUI.

Consell d’estudiants

És l’òrgan de representació dels estudiants, està integrat pels representants de cadascun dels cursos de Grau.

Personal d'administració i serveis (PAS)
 

La Secretaria i Consergeria estan ubicades a la planta baixa de l'edifici principal de l'Escola. 

El Personal d’Administració i Serveis (PAS) s’encarrega de donar suport a la Direcció i professorat del Centre, d’assessorar-los i assistir-los, així com de l’exercici de la gestió i de l’administració en els àmbits necessaris per a la consecució de les finalitats i els objectius universitaris.

L’horari d’atenció a l’estudiant és d’11 a 14,30h de dilluns a dijous i d’11 a 13,30h els divendres, excepte en períodes de vacances i matriculació. En període de pràctiques, els estudiants en pràctiques en el torn de nit, podran fer-ho de 8 a 9h del matí de dilluns a divendres. 

Qualsevol petició de documentació acadèmica s’ha de fer amb 10 dies hàbils d’antelació i segons calendari academicoadministratiu. 

El PAS de l'EUI està compost per:

 • La secretària de gestió acadèmica i administrativa
 • El personal de gestió acadèmica
 • La consergeria
Informació d'interès
Directora de l'Escola:

Mercedes Abades
MAbades@santpau.cat

Avís legal