Logo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Accés restringit
Idioma del web:
Català Español English
Apartats
Títols > Títols - Estudis Oficials
Títols oficials
La Universitat Autònoma de Barcelona expedeix els títols oficials de doctor/a, enginyer/a, llicenciat/a, graduat/a, diplomat/a i enginyer/a tècnic/a dels estudis que s’imparteixen en els seus centres, o en els centres adscrits, per als estudiants que han finalitzat els estudis amb data posterior a l’1 de gener de 1988.

La persona interessada farà la sol·licitud d’expedició del títol a la Gestió Acadèmica del centre on ha cursat els estudis.

En cas que no compleixi els requisits per obtenir el títol sol·licitat, la persona interessada disposarà de 10 dies per a presentar la documentació o al·legacions que corresponguin.

El termini per a formalitzar la sol·licitud del títol el determinarà el centre i s’exposarà al tauler d’anuncis.

Els preus seran establerts per la Generalitat de Catalunya i publicats al DOGC.

DOCUMENTACIÓ
  • NIF/Passaport vigent (original i fotocòpia a una sola cara al marge dret del full)
  • Comprovants de descomptes, si és el cas (original i fotocòpia)

TERMINI I RECOLLIDA DEL TÍTOL

El termini de recollida d’un títol oficial és de 5 anys. Un cop transcorregut aquest termini, prèvia comunicació a la persona interessada, el títol es destruirà.

Quan el títol estigui imprès, es notificarà a la persona interessada perquè el passi a recollir. El podrà recollir:
  • La persona interessada, que s’haurà d’identificar per mitjà del DNI vigent o passaport.
  • Una altra persona que hagi estat autoritzada per ella mitjançant poder notarial. També caldrà que presenti una fotocòpia del DNI o del passaport de la personal interessada

Duplicat títols oficials
Veure informació als apartats que s'indiquen a l'enllaç títols UAB:
  • Duplicats de títols oficials
  • Publicació d'un anunci al BOE
  • Procés  
Un cop informat, si es té una còpia del títol, es podran utilitzar les dades que hi consten per introduir a la sol·licitud de publicació del BOE. Si no es tenen les dades, cal posar-se en contacte amb la Secretaria de l’EUI - Sant Pau per demanar-les.
 
A més de les dades del títol, com que la iniciativa de la publicació de l’anunci correspon a la Universitat, el càrrec de l’anunciant ha de ser el que s’especifica en l’exemple (consultar seguint l'enllaç).
 
El cost de la publicació de l'anunci així com l'import de la taxa d'expedició del duplicat, aniran a càrrec de la persona interessada. Aquesta última taxa no es podrà efectuar fins, com a mínim, un mes després de la publicació de l’anunci (sempre i quan no hagi aparegut el títol original, segons el cas) i després d’haver cursat la sol·licitud de duplicat del títol a la Secretaria de l’EUI.
 
Per fer la sol·licitud del duplicat del títol, s’ha d’emplenar l’imprés de sol·licitud (que trobareu seguint l'enllaç), abonar la taxa corresponent i lliurar la documentació següent:
  • Original i fotocòpia del NIF (a una sola cara al marge dret del full) o passaport vigent
  • Comprovant de pagament de la taxa títol oficial
  • Original i fotocopia del comprovant de descompte, si és el cas
Informació d'interès
Secretària de Gestió Acadèmica i Administrativa EUI:

Cristina Baciero

Personal de Gestió Acadèmica

Silvia del Pino
Raquel Pujol
Magdalena Sánchez
Neus Taribó

Consergeria

César Diéguez

A/e: seui@santpau.cat
A/e: secretariaeui@santpau.cat

Avís legal